سعید قاسمی‌نژاد مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها و مدرس فایننس است. او دارای دکترا و کارشناسی ارشد فایننس از نیویورک ، کارشناسی ارشد در زمینه مهندسی ساختمان، گرایش ساخت و ساز و توسعه شهری پایدار، از فرانسه و کارشناسی ارشد حمل و نقل از ایران است. او از بنیانگذاران دانش آموختگان لیبرال ایران است.